Verlof aanvragen

Er zijn twee typen verlof die u kunt aanvragen:
- Verlof voor vakantie, buiten de schoolvakanties. 
- Verlof vanwege gewichtige omstandigheden. 

Verlof voor vakantie, buiten de schoolvakanties.
Voor het verlenen van vakantieverlof, buiten de schoolvakanties om, gelden strenge voorwaarden. Op de website van de rijksoverheid leest u aan welke voorwaarden je moet voldoen en welk bewijslast je hiervoor moet indienen. 
Mag ik mijn kind meenemen op vakantie buiten de schoolvakantie? | Rijksoverheid.nl

Verlof vanwege gewichtige omstandigheden.
In de hierna te noemen gevallen kan, zolang het totaal aan een jongere te verlenen verlof het aantal van 10 verlofdagen in een schooljaar niet te boven gaat, verlof worden gegeven voor de hierna genoemde periode:
• Voor verhuizing: maximaal 1 schooldag;
• Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: maximaal 10 dagen;
• Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: in Nederland maximaal 2 schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders maximaal 1 dag, in het buitenland maximaal 5 schooldagen. Soort bewijs: trouwkaart (indien twijfelachtig kopie trouwakte);
• Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: maximaal 10 dagen. Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt;
• Bij overlijden van bloed- of aanverwant Soort bewijs: Rouwkaart (indien twijfelachtig akte van overlijden):
–In de 1e graad maximaal 5 schooldagen;
–In de 2e graad maximaal 2 schooldagen;
–In de 3e en de 4e graad maximaal 1 schooldag;
–In het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen.
• Bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal 1 schooldag;
• Voor andere naar het oordeel van het hoofd van de school/instelling gewichtige omstandigheden: maximaal 10 dagen.

Daarbij geldt het volgende:
• Verlofaanvragen dienen schriftelijk en binnen een redelijke termijn bij het hoofd van de school/instelling te worden ingediend. Indien de aanvraag niet binnen een redelijke termijn is ingediend, moet door de aanvrager worden beargumenteerd waarom dit niet is gebeurd;
• Er kunnen voorwaarden gesteld worden aan het toekennen van verlof, bijvoorbeeld het achteraf tonen van bepaalde bescheiden;
• De toestemming of afwijzing moet schriftelijk worden vastgelegd en in geval van afwijzing goed worden gemotiveerd door het hoofd van de school/instelling;
• Verlof moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden;
• Alle aanvragen dienen, voor zover in redelijkerwijze mogelijk, te worden vergezeld van bewijsmiddelen;
• Verlof vanwege gewichtige omstandigheden kan ook worden toegekend in de eerste twee weken na de zomervakantie, hier moet echter terughoudend mee worden omgegaan.

In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven:
• Familiebezoek in het buitenland;
• Goedkope tickets in het laagseizoen;
• Omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
• Vakantiespreiding;
• Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
• Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
• Samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan;
• Kroonjaren;
• Sabbatical;
• Wereldreis/verre reis.

Indien u verlof wilt aanvragen kunt u onderstaand formulier (website) of het verlofformulier via de schoolapp (groene button verlofformulier) invullen.

Verlofformulier

Veld leegmaken